Del 2 Delegering

Dekorativ bild

Delegering är en viktig process inom vården där befogenheter och ansvar överförs från en personal till en annan. Det är en strategi som används för att effektivisera vården och ge vårdpersonal möjlighet att fokusera på sina specialområden. Delegering spelar en central roll i dagens hälso- och sjukvårdssystem och kräver både formell och reell kompetens för att upprätthålla en god och säker vård.

Vad innebär delegering?

Delegering inom vården handlar om att överföra befogenheter och ansvar från en vårdgivare till en annan. Det kan vara en sjuksköterska som delegerar vissa uppgifter till en undersköterska eller en läkare som delegerar vissa uppgifter till en sjuksköterska. Syftet med delegering är att effektivisera vården genom att tillåta vårdpersonal att fokusera på sina kärnuppgifter och därigenom ge patienterna bästa möjliga vård.

Kraven på en god och säker vård måste uppfyllas vid delegering

Delegering inom vården är en viktig process som måste genomföras på ett sätt som uppfyller kraven för en god och säker vård. Det är nödvändigt att säkerställa att den vårdpersonal som delegerar har tillräcklig kompetens för att bedöma när, vad och till vem delegering ska ske. Vidare måste den personal som tar emot delegerade uppgifter ha den reella kompetensen för att utföra uppgifterna på ett säkert och professionellt sätt.

Ansvar för delegering

Det ligger på den vårdpersonal som delegerar att ha en tydlig förståelse för sitt ansvar och att säkerställa att rätt person delegeras till. Det innebär att bedöma mottagarens kompetens och förmåga att utföra de delegerade uppgifterna på ett säkert sätt. Den som delegerar behåller alltid det övergripande ansvaret för patientens vård och måste vara tillgänglig för att ge stöd, vägledning och uppföljning till den som tar emot delegerade uppgifter.

Delegering är tidsbegränsad och kan återkallas om uppgiften inte utförs på rätt sätt.

Formell kompetens och reell kompetens

Vid delegering är det viktigt att skilja mellan formell kompetens och reell kompetens. Formell kompetens avser den utbildning och behörighet som krävs enligt lagar och regler, medan reell kompetens handlar om den faktiska förmågan att utföra uppgifterna på ett säkert sätt. 

Vad kan delegeras?

I del flesta fall man delegerar arbetsuppgifter handlar det om läkemedelsadministrering, uppdatering av aktuella läkemedelslistor och blodsockermätning. Många arbetsuppgifter behöver inte delegeras men många arbetsplatser väljer att ha kvar delegering på till exempel blodtrycksmätning och såromläggning för att säkerställa hög kvalitet och kompetens.

Arbetsuppgiften måste vara klart definierad, frivillig, skriftlig och inte förbehållen någon särskild yrkeskategori. Delegeringen är personlig och ska vara namngiven till en person till vilken uppgiften delegeras, det får till exempel inte vara en delegering till en viss yrkesgrupp. Delegeringen är personlig och får inte delegeras vidare. Verksamhetschefen, eller inom kommunal vård, den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), bär det yttersta ansvaret för att delegeringar sker på ett säkert och korrekt sätt. Det är viktigt att notera att vissa uppgifter kan endast delegeras under förutsättning att specifika riktlinjer och protokoll följs för att säkerställa att vårdkvaliteten inte äventyras.

Delegering inom vården möjliggör en effektiv fördelning av arbetsuppgifter och frigör resurser för att tillgodose patienternas behov på ett snabbt och effektivt sätt. Genom att delegera rätt uppgifter till rätt person kan vårdpersonalen arbeta mer fokuserat och på sina specialområden, vilket leder till en förbättrad vårdkvalitet och patientnöjdhet.

Info
  • Formell kompetens = har högskoleutbildning.
  • Reell kompetens = har praktisk kunskap.
  • Personlig - får ej ges vidare till annan person.
  • Du utför det på ditt eget ansvar.
  • Tidsbegränsad.
  • Skall vara skriftligt, ej muntligt.
  • Ej tvingande.
  • Kan återkallas.

På vår översiktssida om delegering kan du öva på frågor och svar och även besöka andra resurser med information om delegering. 

annons:

Snabbkoll