Avvikelser

Vad menas med avvikelse?
En avvikelse är en händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat (något negativt).

Avvikelser inom vården kan vara potentiellt farliga situationer där vårdprocessen avviker från etablerade riktlinjer och standarder. Dessa avvikelser kan leda till negativa konsekvenser för patienternas hälsa och säkerhet, vilket betonar vikten av noggrann övervakning och kvalitetssäkring inom vårdområdet.

Definition av avvikelse i Socialstyrelsens termbank.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
Relaterade länkar:
Titel Källa
Att utreda en händelse Socialstyrelsen
Avvikelse- och riskhantering - Översikt Vårdhandboken
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Du skall förvissa dig om att patienten tar läkemedlet innan du signerar på signeringslistan.
Ja.
Du ska inte signera något som du inte är 100 % säker på!
Du upptäcker att du har gett läkemedel till fel boende. Vad gör du?
Kontaktar sjuksköterska och skriver avvikelse rapport
Ge exempel på händelser som föranleder en avvikelse.
- Fall
- Brister i omvårdnad
- Missförhållanden
- Undernäring eller brist i matleverans
- Missade läkemedel
- Läkemedel som gets på fel tid
- Förväxling läkemedel
- Trycksår
- Ej utförd behandling/omläggning
- Fel på medicinska produkter
- Brist i informationsöverföring
- Vårdrelaterade infektioner
- Stölder
- Brister i dokumentation
Hur definieras en allvarlig vårdskada enligt lag?
En bestående vårdskada som inte är ringa eller skada som medfört ökat vårdbehov eller dödsfall
Hur gör man när medicintekniska produkter är inblandade i händelsen och det är ett fel på den som lett till avvikelsen?
Den ska omedelbart tas ur bruk.
Ska märkas "Får inte användas".
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera till vårdgivaren om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
Källa: Lag (1996:789)
Nämn vanliga fel som kan inträffa när en vårdtagare kommer hem efter en sjukhusvistelse.
Det är lätt att missa förändringar i ordination av läkemedel och förändringar i omvårnadsbehovet.
När görs en lex Sara anmälan?
Vid missförhållanden eller sådan risk inom omsorg enligt SOL, LSS eller Statens institutionsstyrelse
När ska en patient få information om avvikelse?
När en händelse har medfört en vårdskada
Om du upptäcker att vårdtagare inte fått läkemedel i rätt tid, skriver du en avvikelse och kontaktar distriktssköterska/sjuksköterska. Du måste även dokumentera detta i journalen.
Rätt
Visar 1 - 10 av 27